Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic powstało w 2011 r. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000406338, uzyskując osobowość prawną. Jest wspólnotą lokalną mogącą prowadzić działalność na terenie całego Kraju.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Michałowicach przy Parafii Rzymsko-Katolickiej NMP, ul. Jana Pawła II nr 2.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 22.09.2016 roku, Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic uzyskało również status organizacji pożytku publicznego.

Od początku swojej działalności Stowarzyszenie skupia się na wspieraniu inicjatyw związanych z dziećmi i seniorami z terenu zwłaszcza Gminy Michałowice. Organizujemy lub jesteśmy współorganizatorami między innymi:

- półkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym,

- spotkań mikołajowych,

- spotkań dla seniorów,

- zbiórek żywności dla szczególnie potrzebujących,

- warsztatów nauki śpiewania dla dzieci i młodzieży.

Podstawową formą realizacji zadań przez członków Stowarzyszenia jest praca społeczna i wolontariat.

Dla osób chętnych udzielenia wsparcia, pomocy, ofiary lub darowizny podajemy nr konta bankowego Stowarzyszenia Nadzieja Michałowic w Banku Spółdzielczym Rzemiosła  w Krakowie, Oddział w Michałowicach NR  57 8589 0006 0180 0550 5630 0001.

Jako organizacja pożytku publicznego mamy prawo pozyskiwać odpisy 1% podatku, poprzez wskazanie w rocznym rozliczeniu PIT naszego numeru KRS 0000406338, o co serdecznie prosimy.

Każde wparcie jest cenne dla kontynuacji i doskonalenia obecnych projektów a także dla rozszerzenia działalności o nowe formy .

Zapraszamy do współpracy.

Do zadań statutowych Stowarzyszenia Nadzieja Michałowic należy między innymi:

 1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
 2. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej na rzecz potrzebujących,
 3. pomoc społeczna,
 4. ochrona i promocja zdrowia,
 5. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 6. działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania,
 7. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 8. upowszechnianie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu,
 9. ratownictwo i ochrona ludności,
 10. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 11. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 12. promocja i organizacja wolontariatu,
 13. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 14. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.